Η επεξεργασία χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (ΧΜΕ) και τα συστήματα διανομής βιοντίζελ εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους, καθώς και από το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο κάθε Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η απόδοση τους εξαρτάται από το πόσο καλά λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι στη φάση του σχεδιασμού.

 

Οι συνεργάτες της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil ανέλυσαν τις μεθόδους επεξεργασίας ΧΜΕ και τις πρακτικές διανομής του παραγόμενου βιοντίζελ, με σκοπό να αξιολογήσουν πως οι διαφορετικές λύσεις αντιμετωπίζουν τις διαφορετικές παραμέτρους, να εντοπίσουν πιθανά εμπόδια και μελλοντικές προοπτικές στην παραγωγή, διανομή και εκμετάλλευση των ΧΜΕ και να αναδείξουν τις πιο ώριμες οικονομικά και τεχνικά άρτιες πρακτικές. Γι’ αυτό το σκοπό:

 

a) κατέγραψαν την εμπειρία της βιομηχανίας βιοντίζελ στις χώρες που δραστηριοποιείται το RecOil με δομημένα ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις, συναντήσεις εργασίας και ομάδες εστίασης (focus groups).

b) μελέτησαν την Ευρωπαϊκή/Εθνική νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας, τις τεχνικές προδιαγραφές κα περιέγραψαν το αντίστοιχο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο και τους εθνικούς στόχους.

c) ανέλυσαν υπάρχουσες μελέτες και ερευνητικά αποτελέσματα από τη βιομηχανία, καθώς και καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μετεστεροποίηση είναι η πιο κοινή μέθοδος παραγωγής βιοντίζελ.

 

Η αλκοόλη που χρησιμοποιείται πιο συχνά στη διαδικασία μετατροπής είναι η μεθανόλη λόγω του χαμηλότερου κόστους, και των φυσικών και χημικών πλεονεκτημάτων της. Ομογενείς βασικοί καταλύτες χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία για την παραγωγή βιοντίζελ, επειδή επιταχύνουν τη διαδικασία και επιτυγχάνουν πιο ήπιες συνθήκες αντίδρασης. Η αντίδραση είναι είτε ασυνεχής (batch) είτε συνεχής.

  

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα κύρια στάδια που συνήθως ακολουθούνται στην διαδικασία παραγωγής βιοντίζελ.

 

  Εικόνα 1: Ενδεικτικό διάγραμμα της διαδικασίας παραγωγής βιοντίζελ

 

 

Οι μέθοδοι μετατροπής των ΧΜΕ σε βιοντίζελ , οι οποίες χρησιμοποιούνται πιο συχνά (όπως η μετεστεροποίηση με ομογενή κατάλυση, η ετερογενής κατάλυση, η ενζυμική κατάλυση, υπερκρίσιμη μεθανόλη), αξιολογήθηκαν με διάφορα κριτήρια τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

  

> Τεχνικά χαρακτηριστικά

> Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

> Θέματα υγείας & ασφάλειας

> Ευκαιρίες & εμπόδια στην αγορά

> Εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές Οδηγίες & παράγοντες βιωσιμότητας

> Κλιματικές/ Γεωγραφικές παράμετροι

 

Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στον οδηγό “Guide on UCO processing and biodiesel distribution methods”. Ο πίνακας 1 (πατήστε εδώ) συνοψίζει τα αποτελέσματα της σύγκρισης μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων επεξεργασίας των ΧΜΕ. 

 

 

 

 Εικόνα 2. Ενδεικτικό διάγραμμα ροής κατά τη διανομή βιοντίζελ

 

 Περισσότερες πληροφορίες:

   

 European and National Framework - Technical Norms about UCO processing and biodiesel distribution Biodiesel.

 Stakeholders’ input on existing practices in processing UCO to biodiesel and in biodiesel distribution.

 Guide on UCO processing and biodiesel distribution methods.