Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOil, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στoχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων οικιακών μαγειρικών ελαίων, για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ.

 
Πλάνο δράσεων

 

Στo πλαίσιο των εργασιών του RecOil:

 

  • αξιολογούνται οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές για όλα τα στάδια της αλυσίδας, με στόχο την προώθηση των αποδοτικότερων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.
  • δημιουργείται πρακτικός οδηγός λήψης αποφάσεων, ως διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων (π.χ. δήμοι, εταιρείες συλλογής/ανακύκλωσης), για την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες.
  • υλοποιούνται πιλοτικές εφαρμογές συλλογής και μετατροπής των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε βιοντίζελ, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. Οι εφαρμογές αυτές θα αποτελέσουν «ζωντανή» επίδειξη  της βιωσιμότητας των προτεινόμενων πρακτικών και θα συμβάλουν στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του RecOiL και σε άλλες περιοχές.
  • πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προώθηση της ανακύκλωσης των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.

 

 

 

 

Βασικά στοιχεία

 

> Τίτλος:  Aνακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ

 

> Ακρωνύμιο: RecOil

 

> Αρ. Συμβολαίου: IEE/11/091/SI2.616369

 

> Διάρκεια: 36 μήνες

  

> Συνεργάτες:      Energy and Environment Agency of Arrábida  

 Factor Social  

 Πολυτεχνείο Κρήτης - Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών  

 Συστημάτων  

 Local Energy Management Agency of Cosenza  

 Energy Management Agency Province of Cádiz  

 Regional Energy Agency for Barreiro, Moita, Montijo and Alcochete  

 Ελίν Βιοκαύσιμα  

 ETA s.r.l  

 Municipality of Castrolibero  

 European Biomass Industry Association  

 Agro Business Park   

 

   

 

  Διαβάστε το ενημερωτικό έντυπο του RecOil