Husholdningernes villighed til at deltage er en helt afgørende faktor for succes med indsamling af brugt madolie/fedt. Derfor er det vigtigt at indsamlingssystemer bygger på husholdningernes motivationer til at deltage, og understøtter den adfærd, de i forvejen har omkring bortskaffelse af madaffald, og at et system imødekommer eventuelle psyko-sociale barrierer for at kildesortere brugt madolie/fedt.

 

RecOil-projekt har i Grækenland, Italien, Portugal og Spanien interviewet 877 husstande for at kunne opstille en adfærdsprofil med hensyn til kildesortering af brugt madolie/fedt. I det følgende gennemgås nogle karakteistiske resultater af de analyserede svar:

  • De interviewede var hovedsagelig kvinder (83,6 %) mellem 38-54 år (95 %). For kun en femtedel af de adspurgte har de lokale affaldsmyndigheder stillet et egentligt system til kildesortering af brugt madolie/fedt til rådighed. Svaret viser, ikke overraskende, at kvinder er mest aktive når det drejer sig om madlavning og bortskaffelse af affald fra husholdningen. At næsten alle var mellem 38 og 54 år tolker vi som et udtryk for, at det er børnefamilierne der laver mest mad, og dermed også genererer mest brugt madolie/fedt.
  • Husholdningerne bruger i gennemsnit 2,5 liter olie plus 0,6 kg smør og margarine pr måned, og de fleste bortskaffer den brugte madolie/fedt en gang om måneden.

 

 

Figur 1 - Frekvensen af bortskaffelse af brugt madolie/fedt

 

  • Som det fremgår af følgende figur, så ryger op mod halvdelen af den brugte madolie/fedt ud i køkkenvasken, hvis der ikke findes et indsamlingssystem, og kun godt en sjettedel puttes i skraldespanden. Resultatet er på linje med subjektive indtryk fra vores eget for-projekt i Danmark (omtalt her - http://recoilproject.eu/index.php/da/pilot-projects-dk), nemlig at måske 2/3 af det indsamlede er skrabet af pander og fade, og ellers ville være skyllet ud med det varme vand i køkkenvasken.

 

Figur 2 - Metoder til bortskaffelse af brugt madolie/fedt

 

  • Analysen viser, at langt de fleste ønsker at deltage i at sikre et rent miljø, og et sundt klima, genbrug af ressourcer m.v. De, som ikke kildesorterer brugt madolie/fedt, er generelt ubekendt med den store sammenhæng dette har til netop miljø, natur, klima og ressourcer, og at brugt madolie/fedt let kan omdannes til biodiesel.
  • Der er en tydelig præference for at kildesortere, hvis der findes et offentligt etableret system til det, og at systemet er praktisk, rent og hygiejnisk.
  • Der lægges mest mærke til informationer via sociale medier, her under via TV, radio og aviser.

Undersøgelsen er ikke gennemført i Danmark da vi ikke har, og aldrig har haft noget kildesorteringssystem vedrørende brugt madolie/fedt, og derfor ville mange af spørgsmålene ikke kunne besvares af danske husstande. Undersøgelsen, som er refereret ovenfor, kan dog i høj grad give inspiration til et pilotprojekt, som vi iværksætter i efteråret 2013.

 

 Præsentation med mere detaljerede resultater (på engelsk).

 Andre relaterede dokumenter.